جهت محاسبه توان دستگاه از جدول ذیل استفاده بفرمایید